Ouderbetrokkenheid

 

CPS
CPS is een landelijk werkend onderwijsadviesbureau met veel expertise op het terrein van de samenwerking tussen scholen en de ouders van leerlingen. Een goed contact tussen school en ouders is, zoals u misschien weet, van groot belang voor de ontwikkeling van uw kind. Iedere school organiseert dit contact met de ouders/ verzorgers van de leerlingen op een eigen manier. Er zijn bijv. 10- minutengesprekken en ouderavonden Over een thema. En misschien vraagt de school u ook zo nu en dan om te helpen bij activiteiten in en om de school.

Het CPS heeft de ouders op woensdag 25 sep. van 8:30-9:30 uur uitgenodigd om te inventariseren wat ouders plezierig vinden op onze school, maar ook waar ze zich aan storen of wat er beter zou kunnen.

Daarna heeft het CPS op maandag 30 september en dinsdag 1 oktober twee studieavonden georganiseerd. Op 30 september hebben ouders voorlichting gekregen over wat zij voor hun kind en de school kunnen betekenen. De leerkrachten hebben geleerd hoe zij nog beter kunnen samenwerken ten bate van de leerlingen.

10 Criteria Ouderbetrokkenheid
Op 1 oktober zijn ouders en leerkrachten bij elkaar geweest om de 10 criteria van Ouderbetrokkenheid te bespreken:

1. De school heeft met ouders een heldere visie op samenwerking geformuleerd. Uit alle informatie van de school aan ouders blijkt hoe belangrijk de school het samenwerken met ouders vindt. Ook in het gedrag van de medewerkers van de school is de visie op ouderbetrokkenheid zichtbaar.

2. De school laat zien dat leraren, leerlingen en ouders actief betrokken worden bij het schoolbeleid. Bijvoorbeeld door middel van panelgesprekken met ouders, een leerlingenraad, een brainstorm tussen leraren, leerlingen en hun ouders over een bepaald beleidsthema, enzovoort. Leraren, leerlingen en ouders weten wat er met hun inbreng gebeurt.

3. Op school is aan alles te merken dat leraren, leerlingen en ouders welkom zijn op school.

4. Ouders en leraren werken voortdurend samen om het leren en een gezonde ontwikkeling van leerlingen te ondersteunen, zowel thuis als op school.

5. Gesprekken tussen leraren, leerlingen en ouders worden vanuit gelijkwaardigheid gevoerd. Iedereen heeft zijn eigen actieve inbreng. Leerlingen zijn zoveel mogelijk bij alle gesprekken aanwezig. De plaatsen waar gesprekken worden gevoerd zijn voor iedereen comfortabel en gelijkwaardig en er is voldoende tijd voor alle deelnemers.

6. Leraren, leerlingen en ouders voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en zijn daarop aanspreekbaar. Zo wordt er respectvol over elkaar gesproken zowel binnen als buiten de school. Voor leraren, leerlingen en ouders die buiten de groep dreigen te vallen voelt iedereen zich verantwoordelijk.

7. Het leerlingendossier is toegankelijk voor leraren en ouders. Ouders worden uitgenodigd informatie toe te voegen.

8. De school laat zien open te staan voor verbetersuggesties en gaat op een transparante manier om met klachten. Iedereen kan zien welke (officieel) gemelde klachten er zijn en wat er met deze klachten gebeurt. Natuurlijk worden privacy regels hierbij in acht genomen.

9. De opkomst bij verplichte bijeenkomsten met ouders en leraren (en leerlingen) is > 80%. De mate van verantwoordelijkheid, betrokkenheid en samenwerking komt onder meer tot uiting in dit criterium.

10. Wetten en schoolregels worden door de school actief en helder duidelijk gemaakt en door iedereen nageleefd (zoals leerplicht, ouderbijdrage, omgangsregels, enzovoort). De school heeft het basisarrangement van de inspectie.

Deze tien criteria van Ouderbetrokkenheid 3.0 zijn gebaseerd op de zes standaarden van PTA (Parent Teacher Association), www.pta.org.

Regiegroep
Vervolgens is er een Regiegroep samengesteld die op 3 december voor het eerst bijeengekomen is. De Regiegroep bestaat uit Aafien de Vries, twee groepsleerkrachten (Debbie v/d Wetering en Ewout Wakker), en twee ouders (Annelies de Vries en Simone Riemersma). In de beginfase worden we begeleid door Marion Slijpen en Joka Slump van het CPS.

Klik hier om de notulen te lezen. 

Klik hier om de Visie op Ouderbetrokkenheid te lezen.

Vragen?
Stel uw vraag via onderstaand contactformulier.

 

 

Contact Ouderbetrokkenheid

Uw E-mail:
Onderwerp:
Bericht:
Wat is 1+1?

Koningsspelen geopend met Wilhelmus en dansje

Vrijdag 21 april hebben leerlingen, ouders en leerkrachten van cbs 't Haimstee uit Veendam samen om 8.30 uur op het plein de Koningsspelen geopend met het Wilhelmus en daarna het lied/dansje ‘Okido’ van Kinderen voor kinderen. Na een gezamenlijk ontbijt in de groepen werden er spelletjes gespeeld. De peuters in hun eigen lokaal, de groepen 1 t/m 4 op het plein en de groepen 5 t/m 8 in de sporthal. Het was een gezellige ochtend met gelukkig droog weer.

Schoolfruit

De leveringen van schoolfruit zijn voor dit schooljaar afgelopen. Vanaf nu moeten de kinderen dus zelf weer fruit meenemen voor de pauze. 

Van harte gefeliciteerd!!

Verjaardagen april:

3 april: Zoey Dam
3 april Elize Donker
7 april: Daimy Harms
11 april: Charléne Havinga
11 april: Quirijn Pathuis
13 april: Elize Vroegh
21 april: Sophie Keizer
23 april: Tara Dekker
24 april: Mike Göttgens
25 april: Bart Postma
29 april: Sylvie Wolfs

 

Zoeken